REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“Slăbeşti şi câştigi 5000 lei

 

Autentificat notarial sub numărul 6696/15.12.2015

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.  Organizatorul campaniei promoţionale (denumită în cele ce urmează „Campania”) este S.C. Santex Fit S.R.L., societate comercială de drept român, cu sediul în România, Bucureşti, b-dul Ion Mihalache 313, bl.4, sc.B, ap.2 sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/19120/2005, cod unic de înregistrare 18127288, atribut fiscal RO şi înregistrat la ANSPDCP cu număr notificare 2646 (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”) reprezentată prin Dana Rotaru în calitate de director comercial.

1.2.  Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Regulamentul Oficial al Campaniei “ Slăbeşti şi câştigi 5000 lei” este disponibil în mod gratuit pentru informare la adresa www.slabesti-si-castigi.ro pe întreaga perioadă a Campaniei sau poate fi obţinut gratuit prin cerere telefonică la 021/208.70.77 sau prin cerere scrisă la OP 83, CP 39, Bucureşti.

1.3.  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul Oficial prin întocmirea unui act adiţional la prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul pe site-ul www.slabesti-si-castigi.ro.

1.4.  Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor  prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile.

 

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1.  Campania este organizată şi se desfăşoară pe întregul teritoriu al României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania va fi lansată la data de 11 ianuarie 2016, ora 00:00 şi se va desfăşura până la data de 31 ianuarie 2017, ora 23:59 (denumită în cele ce urmează „Perioada Campaniei”).

3.2. Vor fi luate în considerare, în vederea desemnării câştigătorilor, numai mărturiile eligibile, transmise online pâna la data 15 ianuarie 2017, ora 23:59 sau transmise prin poştă până la data de 15 ianuarie 2017. Înainte de începerea Campaniei şi după încetarea duratei Campaniei, îndeplinirea condiţiilor menţionate în prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie.

 

SECŢIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. La această Campanie participă orice produs comercializat de către S.C. SANTEX FIT S.R.L. în perioada de desfăşurare a acestei Campanii, menţionată în Secţiunea 3 a prezentei Campanii.    

 

SECŢIUNEA 5. PARTICIPANŢI

5.1. La această Campanie pot participa numai persoane fizice care au domiciliul/reşedinţa în România, care au achiziţionat cel puţin un produs menţionat în secţiunea 4 „Produsele participante” a prezentului Regulament Oficial şi care, în perioada de desfăşurare a Campaniei, îndeplinesc criteriile de eligibilitate precizate în secţiunea 7 „Mecanismul de desfăşurare a Campaniei” a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii.

5.2.  Nu pot participa la această Campanie angajaţii S.C. Santex Fit S.R.L ai companiilor implicate în această Campanie, precum şi rudele de gradul I ale acestora (copii, părinţi), sau soţul/soţia acestora.

 

SECŢIUNEA 6. PREMIUL ACORDAT

6.1. În cadrul acestei campanii, Organizatorul oferă un premiu în valoare de 5000 lei.

 

6.2.            Valoarea totală a premiului este de 5000 lei.

6.3.            Dacă un câştigător nu îşi revendică premiul câştigat conform Secţiunii 8 a prezentului Regulament, acesta îşi va pierde dreptul asupra premiului.

 

 

SECŢIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

7.1. Pentru a dobândi dreptul de participare şi şansa de a câştiga unul dintre premiile oferite în cadrul acestei Campanii, participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 

7.1.2.             Să comande şi să achite cel puţin un produs comercializat de S.C. Santex Fit S.R.L. în perioada de desfăşurare a Campaniei (menţionată în Secţiunea 3 a prezentului Regulament);

7.1.2.             Să trimită, în perioada de desfăşurare a Campaniei, o mărturie eligibilă cu privire la un produs al S.C. Santex Fit S.R.L comandat, împreună cu datele de identificare: număr factură (primele 7 cifre), nume, prenume, data naşterii, număr telefon, email. Datele de identificare trimise împreună cu mărturia şi datele furnizate în momentul efectuării comenzii trebuie să fie identice. Mărturia şi datele de identificare se vor trimite:

-          pe email, la adresa: office@santexfit.ro până la data 15 ianuarie 2017, ora 23:59  sau prin poştă la OP 83, CP 39, Bucureşti, până la data de 15 ianuarie 2017.

7.1.3.             O mărturie eligibilă este acea mărturie care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)      prezintă greutatea participantului înainte de utilizarea produsului comandat şi greutatea la care a ajuns în urma folosirii produsului/produselor achiziţionat/e;

b)       precizează denumirea produsului/produselor folosite şi durata utilizării acestuia/acestora;

c)      conţine două fotografii cu participantul (una înainte de utilizarea produsului comandat de pe oricare dintre site-urile S.C. Santex Fit S.R.L şi o alta după utilizarea acestuia) din care se observă diferenţa de greutate;

d)     nu este copiată de pe internet sau din alte surse şi nu conţine referiri la vedete sau persoane publice;

e)       nu încalcă ordinea publică, bunele moravuri şi normele de convieţuire socială şi nici nu aduce atingere demnităţii umane;

f)       respectă condiţiile impuse de lege, Organizatorul neputând accepta materiale ilegale, periculoase, maliţioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, antisemite, rasiste sau xenofobe, materiale ce constituie o încălcare flagrantă a dreptului de autor şi nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale;

g)      participantul îşi asumă întreaga răspundere cu privire la dezvăluirea respectivului material, precum şi pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent materialului transmis;

h)      Organizatorul îşi rezervă dreptul de a descalifica/exclude din Campanie materialele transmise de participanţii care nu respectă condiţiile menţionate anterior.

7.1.4.      În cazul în care un participant a făcut mai multe comenzi în perioada de desfăşurare a Campaniei (menţionată în secţiunea 3 a prezentului regulament), respectivul participant va primi câte o factură pentru fiecare comandă şi va putea folosi fiecare număr de factură pentru a trimite la adresa de email office@santexfit.ro sau la OP 83, CP 39, Bucureşti, mai multe mărturii cu privire la produsele comandate, multiplicându-şi astfel şansele de a câştiga premiul.

7.2.            În sensul prezentului Regulament, participantul care îndeplineşte toate condiţiile de mai sus, este considerat un participant valid.

 

SECŢIUNEA 8. TRAGEREA LA SORŢI ŞI ACORDAREA PREMIILOR

8.1.  Desemnarea câştigătorului premiului acestei campanii va avea loc în urma efectuării unei trageri la sorţi electronice.

8.2.  Tragerea la sorţi se va efectua la sediul Open Public Service din Otopeni, Str. Drumul Gării, nr. 3, judeţul Ilfov, în data 6 februarie 2017, în prezenţa unei comisii (denumită în cele ce urmează „Comisia”) formată dintr-un reprezentant al Organizatorului şi un reprezentant al companiei de marketing direct implicată în organizarea acestei Campanii, Open Public Service, sub supravegherea unui Notar Public.

8.3.  La această tragere la sorţi vor participa toate persoanele care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate menţionate în Secţiunile 5 şi 7 ale prezentului Regulament. 

8.4. În cadrul tragerii la sorţi, se va extrage un participant, ce va fi desemnat câştigător al premiului menţionat în Secţiunea 6 a prezentului Regulament şi încă 2 participanţi, extraşi în ordine cronologică,  ce vor constitui rezerve.

8.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a apela la rezerve în cazul în care câştigătorul renunţă la premiu sau în cazul în care acesta nu a putut fi contactat, din orice motiv independent de Organizator, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data desemnării câştigătorului.

8.6. Câştigătoriul premiului va fi anunţat telefonic şi în scris, prin scrisoare recomandată, de către Organizator în maxim 10 zile lucrătoare de la data desemnării şi va fi invitat să se prezinte, la o dată stabilită de comun acord, la sediul Organizatorului din b-dul. Ion Mihalache 313, bl.4, sc.B, ap.2, sector 1, Bucureşti. Acesta se va prezenta cu buletinul sau cartea de identitate (valabile), la sediul Organizatorului, de luni pâna vineri, între orele 10:00 – 16:00 pentru a semna procesul verbal de predare-primire a premiului şi pentru a i se înmâna premiul.

8.7. În cazul în care câştigătorul nu poate fi contactat telefonic în maxim 10 zile lucrătoare de la data desemnării, Organizatorul va apela la rezerve. De asemenea, în cazul în care câştigătorul nu îşi revendică premiul câştigat în decurs de 10 zile lucrătoare de la data când a fost anunţat telefonic de către Organizator, acesta îşi va pierde dreptul asupra premiului, nu va putea fi despăgubit şi Organizatorul va apela la rezerve. Rezervele vor fi desemnate în ordinea extragerii acestora. În cazul în care premiul nu va fi revendicat nici de câştigător şi nici de rezerve, acesta va fi repus în joc, în cadrul viitoarelor Campanii.

8.8. Dacă Organizatorul nu va primi nicio mărturie care să îndeplinească condiţiile menţionate în secţiunile 5 şi 7 ale prezentului Regulament, premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

9.1.  Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigător în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

9.2. Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii în Campanie sau a solicitării Regulamentului Oficial al Campaniei, etc.) sau costurile apelurilor telefonice date la telefon 021/208.70.77 (număr cu taxare normală) pentru informaţii cu privire la promoţie.

 

SECŢIUNEA 10. LITIGII

10.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.  Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de care aparţine sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 11. FORŢA MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior începerii Campaniei şi care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la Campanie, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia. Această Campanie poate fi încheiată înainte de termen în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţa majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie, dar nu înainte de a anunţa publicul pe site-ul www.slabesti-si-castigi.ro.

 

SECŢIUNEA 12. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

12.1. Organizatorul Campaniei şi companiile implicate în organizarea ei nu vor fi parte în litigiile referitoare la pretenţii asupra dreptului de proprietate asupra mărturiilor participante la prezenta Campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra mărturiilor participante la prezenta Campanie nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei validate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.


12.2.  Mărturiile primite înainte sau după perioada de desfăşurare a Campaniei menţionată în Secţiunea 3 a prezentului Regulament nu se iau în considerare.


12.3. În cazul mărturiilor expediate pe email, ordinea primirii mărturiilor este considerată data calendaristică şi ora (minute, secunde) recepţionării mărturiilor, indiferent de data şi ora expedierii mărturiilor la adresa office@santexfit.ro. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfăşurare a Campaniei.


12.4. În cazul mărturiilor expediate prin poştă, organizatorul nu este răspunzător în niciun caz pentru mărturiile pierdute, deteriorate, nesemnate, nedatate sau depuse la poştă ulterior ultimei zile, 15 ianuarie 2017.

 

12.5.  Prin participarea la prezenta Campanie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite prin Regulamentul Oficial al Campaniei. În cazul în care Organizatorul constată că câştigătorul nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de Regulamentul Oficial al Campaniei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale.

 

12.6.  Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiului. De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care numărul de telefon sau adresa de email trimise în cadrul email-ului cu mărturia nu sunt corecte, lucru care duce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta câştigătorul sau pentru situaţiile în care, din motive obiective Organizatorului, câştigătorul nu a putut fi contactat. În acest caz, acesta pierde calitatea de a mai putea fi validat drept câştigător. De asemenea, reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

SECŢIUNEA 13. ANGAJAMENTE, PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

13.1. Organizatorul, în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanţilor la această Campanie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 2646.

13.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia împuterniciţilor Organizatorului şi a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Prin înscrierea în Campanie, participanţii declară că sunt de acord cu Regulamentul Campaniei şi cu faptul ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date S.C. Santex Fit S.R.L. Datele personale colectate de Organizator pot fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele şi serviciile Organizatorului prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS) dacă persoanele vizate şi-au dat acordul expres şi neechivoc în acest sens. Organizatorul nu condiţionează participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. În cazul în care participanţii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens. Organizatorul îi poate solicita câştigătorului consimţământul liber exprimat pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţă, imaginea şi mărturia cu care au câştigat. Pentru a-şi exprima acordul expres în acest sens, câştigătorul va semna o declaraţie în care vor fi cuprinşi termenii acestui acord. Organizatorul nu condiţionează participarea la Campanie sau înmânarea premiului de semnarea acestei declaraţii. În cazul în care câştigătorul nu este de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

13.3. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor, cu respectarea legislaţiei aplicabile în vigoare. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei (art. 18). Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

13.4. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către: S.C. Santex Fit S.R.L,  Str. Ion Mihalache 313, bl.4, sc.B, ap.2, sector 1, Bucureşti.

13.5. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt: organizarea Campaniei şi desemnarea câştigătorilor.

 

SECŢIUNEA 14. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORULUI PREMIULUI

14.1. Numele câştigătorului desemnat, judeţul de reşedinţă şi premiul câştigat vor fi publicate pe site-ul www.slabesti-si-castigi.ro  în termen de 8 zile lucrătoare de la desemnarea acestuia, conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

15.1. Regulamentul Oficial al Campaniei “ Slăbeşti şi câştigi 5000 lei” va fi publicat pe site-ul www. slabesti-si-castigi.ro începând cu data de 11 ianuarie 2016 şi va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, care sună  la 021/208.70.77 sau care expediază pe adresa Organizatorului la: OP 83, CP 39 Bucureşti o solicitare scrisă în care se va menţiona adresa completă la care se doreşte trimiterea Regulamentului.

SECŢIUNEA 16. ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

16.1. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. Campania descrisă în acest Regulament are scopuri pur publicitare şi poate îmbrăca diferite prezentări grafice. Orice participant la această Campanie va citi cu atenţie întregul Regulament, întrucât prin expedierea mărturiilor se consideră că s-a declarat implicit pe deplin de acord cu Regulamentul.

16.2. Nu se dau informaţii la birourile Organizatorului, ci în scris, pe e-mail sau telefonic.